Provozní řád

Provozovatel budovy :

Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 261 01, prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a externích pracovníků (dále jen provozovatel).

Úvodní ustanovení :
Tento provozní řád vymezuje některá pravidla chování návštěvníků Junior klubu. Provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky Junior klubu z obecně závazných právních předpisů či právních aktů vydaných na základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů provozovatele nebo pořadatele akce.

Pořadatel akce je povinen dodržovat tento provozní a návštěvní řád.

Každý návštěvník Junior klubu je povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví, majetku, práv či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti, a aby nerušil či neobtěžoval jiné návštěvníky.

E AKTUÁLNÍHO PROGRAMU – NEJPOZDĚJI DO 03.00 HODIN
Vstup do objektu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v objektu mimo provozní dobu je zakázáno.

Provozovatel, nebo pořadatel akce je oprávněn otevřít/uzavřít Junior klub v jiných než stanovených hodinách, a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz. Provozovatel je oprávněn ukončit provoz klubu dříve než ve stanovených hodinách, hrozí-li vznik vážné škody či dojde k závažnému trestnému činu (zejména ke rvačce, ublížení na zdraví).

Provozní doba Junior klubu - dle aktuálního programu nejpozději do 3.00 hod NEJPOZDĚJI DO 03.00 HODIN

Dojde-li k předčasnému ukončení provozu Junior klubu, návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku.

Provozní a návštěvní pokyny

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v Junior klubu na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí. Provozovatel, nebo pořadatel akce odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbaným chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do objektu Junior klubu. Na vstup do Junior klubu ani na pobyt v Junior klubu není právní nárok, a to ani když je vstup do Junior klubu podmíněn zaplacením vstupního poplatku. V případě, že je vstup do Junior klubu zpoplatněn, je vstup do Junior klubu přípustný až po zaplacení stanoveného vstupního poplatku. Provozovatel, nebo pořadatel akce vydá návštěvníkovi po zaplacení vstupního poplatku identifikační náramek, potvrzující zaplacení vstupního poplatku. Identifikační náramek je nepřenosný.

Návštěvník je kdykoliv během pobytu v Junior klubu povinen, třeba i opakovaně, prokázat k žádosti provozovatele, nebo pořadatele akce zaplacení vstupního poplatku, a to neprodleným předložením neporušeného identifikačního náramku. Pokud se návštěvník odmítá prokázat neporušeným identifikačním náramkem či předal-li jej jiné osobě, provozovatele nebo pořadatele akce to opravňuje k jeho vykázání z Junior klubu. Zakáže-li provozovatel, nebo pořadatel akce návštěvníkovi další setrvání v Junior klubu z důvodu uvedených v tomto provozním řádu nebo v případě porušení tohoto provozního řádu, návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku.

V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou návštěvníci Junior klubu povinni respektovat provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem nebo přímo pořadatelem akce, kteří dohlíží na dodržování pořádku a provozního řádu. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR. V případě porušení provozního řádu může být návštěvník provozovatelem nebo pořadatelem akce z Junior klubu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření policie ČR.

Z bezpečnostních důvodů je každý návštěvník povinen na vyzvání provozovatele nebo pořadatele akce ukázat obsah kapes nebo příručních zavazadel. Pokud toto návštěvník odepře, nebude mu umožněn vstup. Provozovatel, nebo pořadatel akce je oprávněn kdykoliv během pobytu návštěvníka v Junior klubu, třeba i opakovaně, požadovat, aby se návštěvník podrobil kontrole, a to zejména za účelem ochrany života, zdraví a majetku jeho samotného či jakékoliv jiní osoby, veřejného pořádku a mravnosti, jakož i dodržování obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování provozního řádu či organizačních pokynů provozovatele, nebo pořadatele akce.

Návštěvníci nesmí do Junior klubu vnášet nebezpečné předměty – zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část, nelegální zbraně (obranné spreje, elektrické paralyzéry, tasery apod.), bodné, sečné či úderové zbraně či jakoukoliv jejich část, pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekční jehly apod. S těmito předměty nebudou návštěvníci vpuštěny do prostoru Junior klubu.

Provozovatel, nebo pořadatel akce je oprávněn do Junior klubu nevpustit podnapilé osoby, osoby pod vlivem návykových látek, agresivní osoby nebo osoby ohrožující bezpečnost v prostorách Junior klubu. Dále nevhodně oblečené osoby dle svého uvážení, tj. osoby ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu typu tepláky, šusťáky, maskáčové oblečení, montérky a jiné pracovní oblečení apod.

Návštěvníci nesmí do Junior klubu vnášet vlastní alkoholické či nealkoholické nápoje nebo potraviny. Občerstvení bude na vchodu zadrženo provozovatelem, nebo pořadatelem akce a vyhozeno.

Dále návštěvníci nesmí do Junior klubu vnášet omamné či psychotropní látky (např. drogy) či jinak životu či zdraví nebezpečné či ohrožující látky (např. jedy, hořlaviny, žíraviny, těkavé, leptavé, barvicí látky), jakož i látku neznámého charakteru. Provozovatel, nebo pořadatel akce je oprávněn vykázat z Junior klubu návštěvníky v podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek, kdy svým chováním obtěžují či ohrožují ostatní návštěvníky nebo majetek Junior klubu. Provozovatel, nebo pořadatel akce je dále oprávněn z Junior klubu vykázat návštěvníka, který veřejně schvaluje jednání jiného návštěvníka, jemuž provozovatel, nebo pořadatel akce zakázal další setrvání v Junior klubu. Návštěvníkovi může být odmítnut opětovný vstup do Junior klubu je-li podezření, že při opuštění prostor si může opatřit drogy pro své užití či jejich další prodej v Junior klub, nebo konzumuje-li alkoholické nápoje před Junior klubem.

Před vchodem do Junior klubu a jeho přilehlém okolí jsou návštěvníci povinni zachovávat noční klid, který je stanoven mezi 22:00 – 06:00 hodinou ranní. Rušení nočního klidu je podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., přestupkem!

Provozovatel, nebo pořadatel akce upozorňuje návštěvníky klubu, že pokud na jednu kabinku na toaletách vstupují dvě a více osob najednou, může v takovém případě provozovatel, nebo pořadatel akce zasáhnout.

Návštěvníkům je zakázáno vynášet plastové kelímky, případně jiný inventář z Junior klubu

manipulovat s otevřeným ohněm
používání omamných či toxických prostředků
používání kolečkových bruslí, skateboardů, koloběžek atd…vodění zvířat do Junior klubu

manipulace s volným inventářem Junior klubu, poškozování vybavení Junior klubu, včetně popisování, polepování nebo pomalování zařízení a budovy Junior klubu (zdi, podlaha atd…)

vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky

zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů

manipulovat s prostředky protipožární ochrany bez požárního nebezpečí

Kouření v Junior klubu je přísně zakázáno, ke kouření je k dispozici venkovní terasa či prostory. Návštěvník, který bude kouřit v provozovně Junior klub bude ostrahou vyveden.

Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli, nebo pořadateli akce Junior klubu. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.

Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit provozovateli, nebo pořadateli akce Junior klubu. Lékárnička první pomoci je uložena v šatně a na baru, je určená k ošetření drobných zranění návštěvníků. V případě potřeby ošetření oslovte nejbližšího zaměstnance a v případě nutnosti zavolat rychlou záchranou službu 155.

Do provozovny Junior klub je povolen vstup pouze osobám starším 18let včetně. Popřípadě dle rozhodnutí pořadatele, lze udělat výjimku dle typu akce (Pořadatel přebírá veškerou zodpovědnost). Host je povinen se prokázat platným dokladem totožnosti, ze kterého je patrné datum narození je spojená s fotografií.

V případě evakuace provozovny Junior klubu je host povinen se řídit pokyny ostrahy, popřípadě dalších osob určených provozovatelem, nebo pořadatelem akce.

Návštěvník vstupem do provozovny Junior klub souhlasí s pořízením fotografií a videa v prostorách provozovny a jejich následným umístěním na internetových stránkách provozovatele.

Seznam alergenů je v provozovně Junior klub u barmanů a na vyžádání ho ochotně zapůjčí k nahlédnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny v provozním řádu.


Šatna

Z bezpečnostních důvodů je doporučeno návštěvníkům Junior klubu odložit si bundy, kabáty a příruční zavazadla včetně igelitových tašek apod. do šatny. Provozovatel, pořadatel akce si vyhrazuje právo upozornit návštěvníky na uložení věcí do šatny. Provozovatel, nebo pořadatel akce neručí za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně. Provozovatel, nebo pořadatel akce neručí za odložené věci v objektu Junior Klubu. Provozovatel, nebo pořadatel akce nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků.

Věci uložené v šatně, k nimž se návštěvník nemůže prokázat šatním lístkem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu po řádném ukončení akce. Věci ponechané nebo zapomenuté v šatně po řádném ukončení akce, budou oproti šatnímu lístku vydávány po dobu jednoho kalendářního týdne v kanceláři na Novém rybníku – tel.č. 702 092 480 a poté budou zlikvidovány.

Upozorňujeme návštěvníky, že
PROSTOR KLUBU JE MONITOROVÁN

Mgr. Jan Slaba
Ředitel organizace SZM Příbram p.o.

Kontakt

Adresa

Příbram 39
261 01, Příbram VIII

mapa

Produkce, dramaturgie

Městské kulturní
centrum Příbram

kultura.pribram.eu

Provozovatel

Sportovní zařízení
města Příbram

szm.pb.cz